KOMERCIJALNI USLOVI

za potrošače i preduzetnike

 

trgovinskog preduzeća

ZOOLAND - Pilota Zorana Tomića b.b., 34310 Topola, ID: 101978793

za prodaju robe preko online prodavnice koja se nalazi na internet adresi www.akinu.rs

 

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi komercijalni uslovi (u daljem tekstu "trgovinski uslovi") firme ZOOLAND ID: 101978793 (u daljem tekstu " prodavac ") modifikuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana koje proističu iz ili na osnovu kupoprodajnog ugovora (u daljem tekstu "kupoprodajni ugovor ")zaključene između prodavca i kupca preko online prodavnice kojom upravlja prodavac na sajtu koji se nalazi na internet adresi www.akinu. rs (u daljem tekstu"web sajt"), putem interfejsa web sajta (u daljem tekstu " Interfejs web  prodavnice"). Kupac može biti:

(a) potrošač– potrošač je svako lice koje zaključi ugovor sa prodavcem izvan delokruga svoje poslovne delatnosti ili izvan delokruga samostalnog obavljanja svoje profesije;

b) preduzetnikfizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovore vezane za sopstvenu komercijalnu, proizvodnu ili sličnu delatnost ili u samostalnom obavljanje svoje profesije, ili lice koje deluje u svoje liime ili u ime preduzetnika.

 

1.2. Komercijalni uslovi se odnose i na potrošače i na preduzetnike. Odredbe koje odstupaju od komercijalnih uslova mogu se ustanoviti u kupoprodajnom  ugovoru. Odstupajuće odredbe u kupoprodajnim ugovorima imaju prednost u odnosu na odredbe komercijalnih uslova.

 

1.3. Odredbe komercijalnih uslova su sastavni deo kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i komercijalni uslovi su izrađeni na srpskom  jeziku. Kupoprodajni ugovor se može zaključiti na srpskom jeziku.

 

1.4. Prodavac može da promeni ili dopuni komercijalne uslove. Ova odredba ne utiče na prava i obaveze nastale tokom perioda važenja prethodne verzije uslova.

 

2. KORISNIČKI NALOG

2.1. Na osnovu registracije kupca napravljene na web sajtu, kupac može da pristupi svom korisničkom interfejsu. Putem svog korisničkog interfejsa kupac može da poruči robu (u daljem tekstu"korisnički nalog"). Kupac potrošač takođe može da poruči robu bez registracije direktno sa interfejsa web prodavnice. Kupac preduzetnik mora da poruči robu sa svog korisničkog interfejsa akinu.rs/b2b.

 

2.2. Prilikom registracije na sajtu i poručivanja robe, kupac je dužan da sve podatke dostavi pravilno i verodostojno. Kupac je dužan da ažurira podatke navedene na korisničkom nalogu u slučaju bilo kakve promene. Podaci koje je kupac dostavio na korisničkom nalogu i prilikom poručivanja robe smatraju se ispravnim od strane prodavca.

 

2.3. Preduzetnik se registruje na portalu: (akinu.rs/b2b). Nakon registracije, naprave se postavke cena i šalje se e-mail kojim se potvrđuje kompletna registracija.

 

2.4. Pristup korisničkom nalogu obezbeđen je korisničkim imenom, tačnije e-mail adresom kupca i lozinkom. Kupac je dužan da zadrži poverljivost u vezi sa informacijama neophodnim za pristup njegovom korisničkom nalogu.

 

2.5. Kupac nema pravo da dozvoli trećim licima da koriste korisnički nalog.

 

2.6. Prodavac može da otkaže korisnički nalog, naročito ako kupac nije koristio svoj korisnički nalog duže od godinu dana, ili ako kupac krši svoje obaveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući komercijalne uslove).

 

2.7. Kupac potvrđuje da je upoznat sa time da korisnički nalog možda neće biti dostupan non-stop, posebno u pogledu neophodnog održavanja hardvera i softvera prodavca, odnosno neophodnog održavanja hardvera i softvera trećih lica.

 

3. ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Kupoprodajnim ugovorom prodavac se obavezuje da kupcu preda poručenu robu koja je predmet kupovine i omogući mu sticanje vlasništva nad artiklom i kupac se obavezuje da će preuzeti robu i prodavcu platiti kupoprodajnu cenu. Prodavac zadržava vlasništvo nad robom i zato kupac postaje vlasnik samo potpunom uplatom kupoprodajne cene.

 

3.2. Interfejs web prodavnice sadrži informacije o robi, uključujući i cene pojedinačne robe. Cene robe su navedene, uključujući porez na dodatu vrednost. Cene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u interfejsu web prodavnice. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavca da zaključi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uslovima.

 

3.3. Interfejs web prodavnice takođe sadrži informacije o troškovima povezanim sa isporukom robe. Informacije o troškovima povezanim sa isporukom robe navedene u interfejsu web prodavnice važe samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriji Srbije.

 

3.4. Da bi naručio robu, kupac popunjava obrazac porudžbine u interfejsu web prodavnice. Obrazac porudžbine sadrži, posebno, informacije o:

 

3.4.1. Poručivanju robe (poručena roba se "ubacuje" od strane kupca u kolica za elektronsku kupovinu interfejsa web prodavnice),

3.4.2. načinu plaćanja kupoprodajne cene robe, podatke o željenom načinu isporuke poručene robe i

3.4.3. informacije o troškovima povezanim sa isporukom robe (dalje u tekstu se nazivaju samo" porudžbina").

 

3.5. Pre slanja porudžbine prodavcu, kupcu je dozvoljeno da proveri i promeni podatke koje je kupac uneo u porudžbinu, takođe uzimajući u obzir mogućnost kupca da otkrije i ispravi greške nastale prilikom unosa podataka u porudžbinu. Kupac šalje porudžbinu prodavcu klikom na dugme"Ravrši kupovinu". Informacije navedene u porudžbini prodavac smatra ispravnim. Odmah po prijemu porudžbine, prodavac prijem iste kupcu potvrđuje elekstronskim putem na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom nalogu ili porudžbini (u daljem tekstu "e-adresa kupca").

 

3.6. U zavisnosti od prirode porudžbine (količina robe, iznosa kupoprodajne cene, procenjeni troškovi isporuke), prodavac uvek ima pravo da od kupca zatraži dodatnu potvrdu porudžbine (na primer, pismeno ili telefonom).

 

3.7. Ugovorni odnos između prodavca i kupca proističe iz dostavljanja prihvatljivosti porudžbine (prihvatanja), koju prodavac šalje kupcu putem e-maila, na e-mail adresu kupca.

 

3.8. Kupac pristaje da koristi sredstva komunikacije na daljinu prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac snosi prilikom korišćenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključivanjem kupoprodajnnog ugovora (troškovi internet konekcije, troškovi telefonskih poziva) snosi sam kupac.

 

4. CENA ROBE I USLOVI PLAĆANJA

4.1. Cenu robe i sve troškove vezane za isporuku robe po kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti prodavcu na sledeće načine:

- po isporuci prevozniku u vreme prijema robe

- bezgotovinski putem prenosa na račun prodavca br. 205-14702-20 (u daljem tekstu " račun prodavca");

- bezhotovinski online kreditnom karticom;

 

4.2. Zajedno sa kupoprodajnom cenom kupac je takođe dužan da prodavcu isplati troškove povezane sa dostavom robe u ugovorenom iznosu. Ukoliko nije izričito drugačije navedeno, podrazumevaju se i kupoprodajna cena i troškovi povezani sa isporukom robe.

 

4.3. Prodavac ne zahteva depozit ili drugu sličnu uplatu od kupca. To ne prejudicira odredbe člana 4.6 komercijalnih uslova u vezi sa obavezom plaćanja kupoprodajne cene robe unapred.

 

4.4. U slučaju gotovine po isporuci, nabavna cena se plaća po prijemu robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cena se plaća najkasnije 14 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

4.5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan da plati kupoprodajnu cenu robe zajedno sa varijabilnim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovine uplate, obaveza kupca da plati kupoprodajnu cenu ispunjava se u trenutku kada relevantni iznos prebaci na račun prodavca.

 

4.6. Prodavac ima pravo, naročito ako nema dodatne potvrde o porudžbini od strane kupca (čl. 3.6), da zahteva isplatu kompletne kupoprodajne cene pre slanja robe kupcu.

 

4.7. Svi popusti na cenu robe koju prodavac dostavi kupcu ne mogu se kombinovati međusobno.

 

4.8. Prodavac će izdati poreski  dokument – fakturu kupcu u vezi sa uplatama izvršenim na osnovu kupoprodajnog ugovora. Prodavac je obveznik poreza na dodatu vrednost. Poreski dokument – fakturu prodavac izdaje kupcu nakon što je porudžbina sastavljena i poslata u pisanoj formi sa robom ili poslaće kupcu putem e-maila, na e-mail adresu kupca.

 

5. POVLAČENJE IZ KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1. Kupac preduzetnik – pravno lice nema pravo da se povuče iz ugovora.

 

5.2. Kupac uzima u obzir da nije moguće, između ostalog, povući se iz kupoprodajnog ugovora za nabavku kvarljive robe i robe u zapečaćenoj ambalaži, koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može je vratiti iz higijenskih razloga.

 

5.3. Ukoliko se predmet ne odnosi na član 5.1 komercijalnih uslova ili bilo koji drugi slučaj kada se ne može odstupiti od kupoprodajnog ugovora, kupac potrošač ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe. Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora mora biti poslato prodavcu u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Povlačenje iz kupoprodajne ugovore kupac, između ostalog, može poslati na adresu prostorija prodavca ZOOLAND, Pilota Zorana Tomića b.b. , 34310 Topola. Prodavac potvrđuje prihvatanje povlačenja bez neodloženog odlaganja tekstualnom porukom poslatom na e-mail adresu kupca.

 

5.4. Ako se kupac povuče iz kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povezane sa vraćanjem robe prodavcu, čak i ako roba ne može biti vraćena uobičajenom poštanskom rutom zbog njihove prirode.

 

5.5. U slučaju povlačenja iz ugovora, prodavac vraća sredstva dobijena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od povlačenja kupca iz kupoprodajne ugovore bezgotovinski na račun koji je naveo kupac. Ukoliko se kupac povuče iz kupoprodajne ugovore, prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljena sredstva pre nego što mu kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavcu.

 

5.6. Prodavac ima pravo da jednostrano umanji pravo na naknadu štete nanesene robi protiv prava kupca na povraćaj kupoprodajne cene.

 

5.7. Prodavac takođe ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora u bilo kom trenutku, do trenutka prijema robe od strane kupca. U ovom slučaju, prodavac vraća kupoprodajnu cenu kupcu bez nepotrebnog odlaganja, bezgotovinski na račun koji je naveo kupac.

 

5.8. Ukoliko se kupcu dostavi poklon zajedno sa robom, ugovor o poklonu između prodavca i kupca se zaključuje pod uslovom da ukoliko se kupac povuče iz kupoprodajnog ugovora istekne ugovor o poklonu i kupac je dužan da prodavcu vrati poklon koji je dostavljen prodavcu zajedno sa robom.

 

6. TRANSPORT I ISPORUKA ROBE

6.1. Ako je način transporta dogovoren na osnovu posebnog zahteva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane sa ovim načinom transporta.

 

6.2. Ukoliko je prodavac dužan po kupoprodajnom ugovoru da robu isporuči na mesto koje je kupac naveo u porudžbini, kupac je dužan da preuzme robu pri isporuci.

 

6.3. Ukoliko je, iz razloga od strane kupca, neophodno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način nego što je navedeno u porudžbini, kupac je dužan da plati troškove povezane sa ponovljenom dostavom robe ili troškove povezane sa drugim načinom dostave.

 

6.4. Prilikom prijema robe od prevoznika kupac je dužan da proveri ispravnost ambalaže robe i, u slučaju bilo kakvih nedostataka, odmah o tome obavesti prevoznika. U slučaju neispravnosti ambalaže koja ukazuje na neovlašćeno rukovanje sa pošiljkom, kupac ne mora da preuzme pošiljku od prevoznika.

 

7. PRAVA IZ NEISPRAVNOG UČINKA

7.1. Vršenje prava iz neispravnog učinka kupca kod prodavca naziva se "reklamacija".

 

7.2. Prodavac odgovara kupcu da roba pri prijemu nema nedostatke. Prodavac odgovara kupcu da je u vreme prijema robe od strane kupca

 

- roba ima karakteristike koje su dogovorile strane i, u nedostatku usaglašavanja, ima karakteristike koje je opisao prodavac ili proizvođač ili koje kupac očekuje imajući u obzir prirodu robe i reklamu koju oni sprovode,

- roba je podobna za svrhu koju je prodavac naveo za njihovu upotrebu ili za koju se roba te vrste inače koristi,

- roba odgovara kvalitetu ili izvršenju dogovorenog uzorka ili radne verzije, ukoliko je kvalitet ili dizajn utvrđen u skladu sa dogovorenim uzorkom ili modelom,

- roba je u odgovarajućoj količini, razmeri ili težini, i

- roba je u skladu sa propisanim zahtevima zakona.

  

7.3. Za robu koja se prodaje po nižoj ceni, reklamacija na neispravnost za koju je dogovorena niža cena, za habanje i cepanje robe izazvane njenom uobičajenom upotrebom, za polovnu robu za neispravnost koja odgovara stepenu upotrebe ili habanja koju je roba imala u trenutku prijema od strane kupca, ili ako je to rezultat prirode robe, ne važi.

 

7.4. Takođe je moguće smatrati nedostatkom ispunjenje nečeg drugog osim onoga što je naručio kupac.

 

7.5. Kupac može ostvariti pravo iz nedostatka koji se javlja u robi u roku od 24 meseca od prijema robe.

 

7.6. U slučaju da se neispravnosti robe smatraju materijalnim kršenjem kupoprodajnog ugovora, prodavac može ponuditi sledeće opcije:

 

- otklanjanje neispravnosti isporukom nove robe bez neispravnosti ili isporuke nestale robe

- otklanjanje nedostatka popravljanjem nedostataka

- razuman popust na kupoprodajnu cenu

- povlačenje iz ugovora

  

7.7. Kupac može da izvrši reklamaciju na sledećoj adresi:

 

ZOOLAND - Pilota Zorana Tomića b.b., 34310 Topol

info@akinu.rs

ili telefonom 034/6812688

 

7.8. Trenutak kada prodavac dobija robu koja podleže reklamaciji od kupca smatra se trenutkom kada je reklamacija izvršena.

 

7.9. Prodavac je dužan da kupcu izda pismenu potvrdu o tome kada je bilo ostvareno pravo kupca, koji je sadržaj reklamacije i koji način postupanja sa reklamacijama prodavac nudi.

 

7.10. Prodavac je dužan da kupcu izda potvrdu datuma i načina postupanja po reklamaciji, uključujući potvrdu o popravci i njeno trajanje, odnosno pismeno opravdanje zašto je reklamacija odbijena.

 

7.11. Kupac je dužan da prodavcu dokaže kupovinu robe putem fakture.

 

7.12. Ako je reklamacija priznata kao opravdana, od prodavca će se tražiti da nakon obrade uzme robu, ili mu se ona može poslati po dogovoru.

 

7.13. Prodavac ili njegov ovlašćeni radnik odlučuje o reklamaciji odmah, u složenim slučajevima u roku od 3 dana. Ovaj period ne uključuje odgovarajuće vreme u skladu sa vrstom proizvoda ili usluge koja je potrebna za stručnu procenu neispravnosti.

 

7.14. Reklamacija uključujući i uklanjanje neispravnosti moraju biti rešene bez odlaganja, najkasnije 30 dana od podnošenja zahteva, ako se prodavac drugačije ne dogovori sa kupcem.

 

8. OSTALA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Reklamacije potrošača rešava prodavac putem e-maila info@akinu.rs. Informacije o postupanju po reklamacijama kupca prodavac će poslati na e-mail adresu kupca.

  

8.2. Prodavac ima pravo na prodaju robe na osnovu trgovinske dozvole.

 

9. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

9.1. Kupac pristaje na obradu sledećih ličnih podataka: ime i prezime, adresu prebivališta, matični broj, poreski identifikacioni broj, e-mail adresu, broj telefona. (u daljem tekstu sve zajedno samo kao " lični podaci").

 

9.2. Kupac pristaje na obradu ličnih podataka od strane prodavca u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz kupoprodajnog ugovora i u svrhu vođenja korisničkog naloga. Ukoliko kupac ne odabere drugu opciju, pristaje i na obradu ličnih podataka od strane prodavca u svrhu slanja informacija i komercijalnih komunikacija kupcu.

 

9.3. Kupac potvrđuje da je svestan da je dužan da svoje lične podatke (prilikom registracije, u svom korisničkom nalogu, prilikom poručivanja sa interfejsa web prodavnice) pravilno i istinito izlaže i da je dužan da bez nepotrebnog odlaganja obavesti prodavca o promeni svojih ličnih podataka.

 

9.4. Prodavac može ovlastiti treću stranu da obrađuje lične podatke kupca kao obrađivač ličnih podataka. Pored lica koja prevoze robu, lične podatke prodavac neće prenositi trećim licima bez prethodne saglasnosti kupca.

 

9.5. Lični podaci će se obrađivati na neodređeno vreme u elektronskom obliku putem automatizovanih sredstava.

 

9.6. Kupac potvrđuje da su navedeni lični podaci tačni i da mu je savetovano da je ovo dobrovoljno obezbeđivanje ličnih podataka.

 

9.7. U slučaju da se kupcu učini da je prodavac ili procesor ( čl. 9.4.) obavljao obradu njegovih ličnih podataka, koja je u suprotnosti sa zaštitom privatnog i ličnog života kupca ili suprotno zakonu, posebno ako su lični podaci netačni u pogledu svrhe njihove obrade, on može:

 

- zatražiti objašnjenje od prodavca ili procesora,

- zahtevati od prodavca ili procesora da ukloni situaciju koja je na taj način nastala.

 

9.9. Ako kupac zatraži informacije o obradi svojih ličnih podataka, prodavac je dužan da mu prosledi ove informacije.

 

10. SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA I SKLADIŠTENJE KOLAČIĆA

10.1. Kupac pristaje na slanje informacija vezane za robu, usluge ili poslovanje prodavca na e-mail adresu kupca i takođe pristaje na slanje komercijalnih poruka prodavca na e-mail adresu kupca.

 

10.2. Kupac pristaje da čuva takozvane kolačiće na svom računaru. Više informacija na stranici akinu.rs/politika-privatnosti

Zooland © 2022. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.